Interventioner

Den professionelle anvender forskellige interventioner, som er knyttet til hans/hendes faglige udgangspunkt. Der kan skelnes mellem generelle og specifikke interventioner. De generelle interventioner er gennemgående for alle “sociale hjælpe-relationer”, medens de specifikke interventioner er nært knyttet til den professionelles særlige fagområde og ekspertise.
Interventionerne er den professionelles intentionelle handlinger, som er styret af hjælpens målsætning, den hjælpsøgendes behov og udviklingsniveau.
Vi kan opdele interventionerne i valide og degenererede interventioner.
Valide interventioner.
Interventioner, der er tilpasset klientens behov og udviklingsniveau set i forhold til behandlingens målsætning, kaldes valide interventioner. For at en intervention er valid skal den være:
– af rette kategori,
– den rette variant indenfor den kategori,
– tilpasset behandlingssituationen med hensyn til indhold og form,
– udført/udtrykt på den rette måde,
– med korrekt timing.
Degenererede interventioner
Interventioner, der ikke er valide, kaldes degenererede. Degenererede interventioner er interventioner, som ikke opfylder et eller flere af de ovenstående krav, fordi den professionelle ikke er tilstrækkelig personligt udviklet, mangler træning, erfaring, evne til opmærksomhed eller en kombination heraf.
Degenererede interventioner kan opdeles i følgende hovedtyper:
Perverterede interventioner, er interventioner, som bevidst sigter mod at skade den/de hjælpsøgende.
Uaftalte interventionerer interventioner, som foregår uden for rammerne af en formel og aftalt professionel ramme, dvs., hvor en professionel uopfordret tager behandlerrollen over for en anden person, eller hvor interventionerne overskrider rammerne for, hvad der er aftalt og/eller relevant i forhold til den konkrete situation.
Manipulerende interventionerer interventioner, hvor den professionelles egne behov og inter-esser søges fremmet uden hensyn til den/de hjælpsøgende.
Kompulsive interventionerhar deres rod i den professionelles egne uerkendte og ubearbejdede følelsesmæssige konflikter, dvs., den professionelle har en mangelfuld emotionel kompetence.
Fagsvage interventionerer udtryk for den professionelles manglende faglige viden og kompetence.