Konsultationsbegrebet

Begrebet konsultation bruges i faglige sammenhænge med mange forskellige betydninger.
Grundlæggende er der tale om et forhold mellem to systemer:
Konsulentsystemet——————–Konsultandsystemet (klientsystem)
Vi kan dele konsultation op i to former: autoritativ og faciliterende konsultation, som udtryk for det forhold, at i nogle sammenhænge betones det autoritative aspekt ved relationen, når vi taler om vejledning og rådgivning og direkte anvisninger (ekspertrollen). I andre sammenhænge bruges betegnelserne som udtryk for forskellige faciliterende forholdemåder som f.eks. proceskonsultation, konsultativ supervision.
Autoritativ konsultationer en relation mellem to faglige systemer, der sigter mod at tilføre det ene faglige system viden eller handlemuligheder gennem råd og anvisninger. Her benyttes primært autoritative interventioner (informative, foreskrivende og konfronterende interventioner).
Faciliterende konsultationer en relation mellem to faglige systemer, der sigter mod at interferere i det ene systems problemskabende processer og dermed faciliterer en udvikling af det ene systems autonomi og kompetence til at håndtere sine faglige problemer.
Den konsultative relation er komplementær, og komplementaritet indebærer at:
1. Konsulentsystemet forholder sig hele tiden komplementært til klientsystemet
2. Konsulentsystemet indtager en meta-position i forhold til klientsystemet og klientsystemets professionelle kontekst
3. Konsulentsystemet medregner sig selv i sin forståelse af interferensen.