Supervisoruddannelser

Supervisionskurser

SUPERVISION AF ANDRE FAGGRUPPER I

Tid
Tre fredag fra 9.30-13.30
Antal undervisningstimer: 12
Sted
Henrik Ibsens Vej 2
1813 Frederiksberg C.
København
Pris
2.500 kr.
Deltagerantal
Max. 13
Tilmeldingsfrist
??

Basismodul i Dansk Psykologforenings specialistuddannelseskrav

Målgruppe
Psykologer som vil arbejder med supervision andre faggrupper.

Formål
At give deltagerne en grundlæggende indføring i supervisionsteori- og metode, således at de bliver i stand til at varetage forskellige supervisionsopgaver, samt at udvikle kollegiale supervisionsrelationer.

Indhold
Kurset vil gennemgå supervisionens teori og metode både vedrørende individuel supervision og supervision i grupper.

Den individuelle supervision vil tage udgangspunkt i psykodynamisk orienteret supervision. I gruppesupervisionen vil systemiske teknikker medinddrages.

Sammen med en teoretisk behandling af centrale problemstillinger i supervisionsforholdet vil enkelte konkrete supervisionsforløb blive gennemført i løbet af kurset, hvor deltagerne kkan iagttage supervisionsprocessen, – ligesom deltagerne egne erfaringer som supervisorer i andre sammenhænge vil blive inddraget.

Kurset vil bl.a. behandle følgende temaer:

– Supervision og fagområde
– Supervisionsbegrebets afgrænsning og definition
– Faglig og konsultativ supervision
– Forskellen mellem autoritative og faciliterende supervisorroller
– Terapeutisk baseret supervision kontra teoretiske modeller
– Dynamiske og metodiske forhold i supervision
– Grundlæggende forhold i psykodynamisk og systemisk orienteret supervision
– Etablering af supervisionsforholdet
– Åbenhed og grænser i supervision
– Supervision kontra terapi
– Rammer, teknik og faser
– Fremlæggelsesformer og fremlæggelseskrav
– Fokusområder
– Supervisors roller og aktiviteter
– Reflekterende teams/reflektive processer
– Parallelprocesser
– Åbne og lukkede områder i supervision
– Dysfunktion i supervisionsforholdet
– Interventionsformer
– Supervision i organisationer
– Kollegial supervision

Form
Kurset er primært teoretisk med enkelte demonstrationer.

Godkendelser
Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening

Underviser
Klinisk psykolog, cand.psych. Ken Vagn Hansen, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi.

SUPERVISIONSTEORI OG METODE II

Sted
Henrik Ibsens Vej 2
1813 Frederiksberg
København
Deltagerantal
Max. 8
Pris:
12.50000 kr.

Videregående supervisionskursus

Målgruppe
Psykologer som arbejder med supervision, og som har gennemgået et grundkursus på niveau med ”Supervisionsteori og metode I”.

Formål:
En videreudvikling af deltagernes kompetence som supervisorer med en yderligere integration af teori og metode. Deltagerne skal på dette trin fordybe sig i de forskellige faciliterende teknikker og skal opøver en personlig stil og en større fleksibilitet i forhold til varetagelse af forskellige supervisionsopgaver.

Målet er, at deltagere som har gennemgået dette trin, vil have udviklet en mere sikker identitet som supervisor og vil være i stand til at påtage alle typer af konsultative supervisionsopgaver.

Indhold
Kurset vil være en kombination af teori og praksis, hvor forskellige teoretiske oplæg vil blive kombineret med deltagernes egne erfaringer som supervisorer og med erfaringerne fra supervisionsforløbene i kursusgruppen.

Alle deltagere får mulighed for at arbejde med sin egen stil som supervisor, ligesom hver deltager modtager supervision af egne supervisionsopgaver..

Kurset vil bl.a. behandle følgende temaer:

– Konsultativ supervision som en relationsbaseret forandrings- og udviklingsproces
– Grundlæggende klientrelationsteori og forandringsteori
– Supervision som en hjælpeproces
– Supervision som en forandringsproces
– Ansvarsforhold i konsultativ supervision
– Kognitiv og emotionel facilitering i supervision
– Faciliterende interventionsformer
– Terapeutisk baseret supervision kontra teoretiske modeller
– Teoretiske supervisionsmodeller
– Terapeutiske modeller
– Udviklingsmodeller i supervision
– Alternative modeller
– Forskelle og ligheder i psykodynamisk og systemisk orienteret supervision
– Kognitiv facilitering i systemisk supervision
– Emotionel facilitering i dynamisk supervision
– Supervisandniveau og supervisandudvikling
– Supervisandens faglige udgangspunkt og supervisionserfaring: supervisandniveauer
– Supervisorniveau og -kompetence
– Egen kompetence og supervisandniveau
– Supervisionsforholdet som en et udviklingforløb
– At arbejde med fokusområder og parallelprocesser i supervision
– At arbejde med åbne og lukkede områder i supervision
– Kollusionsfænomener i supervision
– Inddragelse af gruppen: Refleksion, tuning-in, rollespil, episodeanalyse, modellering
– Reflektionsformer og reflektive processer i gruppesupervision
– Supervisionskontrakter
– Problemstillinger som supervisor i eksterne organisationer
– Problemstillinger som intern supervisor
– Supervisors rolle i gruppesupervision: supervision kontra konsultation
– Etiske forhold og loyalitetsforhold i supervision
– M.m.

Form
Kurset vil være opbygget som en vekslen mellem teoretiske oplæg og konkrete supervisionsforløb, hvor de forskellige supervisionsteknikker og – problemstillinger bliver gennemgået og afprøvet.

Kurset er lagt over en længere tidsperiode for at deltagerne kan udvikle deres færdigheder og afprøve og medinddrage erfaringer fra andre supervisionsforløb i løbet af kursusperioden.

Fordeling af teori og praksis
Kurset omfatter 15 timers supervisionsteori og 25 timers supervision af supervision

Underviser
Klinisk psykolog, cand.psych. Ken Vagn Hansen, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi.

SUPERVISORUDDANNELSE

Kursus i relationel supervision

Tid
Hver anden fredag fra kl. 09-13 startende d. 11.01.08

Antal kursustimer: 50
Samt 3 arbejdstimer pr. deltager til
Vejledning og evaluering af en skriftlig opgave.

Sted
Henrik Ibsens Vej 2
1813 Frederiksberg C.
København
Pris
12.500 KR.
Deltagerantal
Max. 8
Tilmeldingsfrist
??

Kursus i relationel supervision

Faglig supervision tager udgangspunkt i et fagligt speciale. Typisk et psykoterapeutisk fagområde.

Faglig supervision er, i forhold supervisanden, en mere omfattende disciplin end konsultativ supervision. Den faglige supervisor skal have en udstrakt erfaring med konsultativ supervision, men skal derudover kunne varetage forskellige mere autoritative og udviklende funktioner i forhold til sin supervisand.

Den faglig supervisor må have en tilstrækkelig kompetence indenfor sit fagområde, samtidig med at vedkommende skal have forståelse for og være i stand til at varetage faserne i supervisandens personlige faglige udvikling, både på et kognitivt og emotionelt faciliterende plan og såvel som på et fagligt formidlende og evaluerende plan. En opgave, der er mere omfattende, end kravene indenfor konsultativ supervision.

Målgruppe
Psykologer som vil arbejde med uddannelse og supervision af andre psykologer og beslægtede faggrupper indenfor deres terapeutiske specialeområde. Det vil sige primært psykologer, som er godkendte specialister i psykoterapi, eller som er ved at blive godkendte.

Formål:
En udvikling af deltagernes kompetence som faglige supervisorer indenfor deres terapeutiske specialeområde.

Indhold
Kurset vil være en kombination af teori og praksis, således at teoretiske oplæg kombineres med deltagernes egne erfaringer og med erfaringerne fra supervisionsforløb i kursusgruppen, hvor deltager modtager supervision af egne supervisionsforløb.

Selv om underviseren arbejder ud fra en psykodynamisk orienteret referenceramme sigter kurset mod at behandle generelle forhold i faglig supervision, således at forskellige terapeutiske referencerammer vil kunne inddrages.

Kurset vil bl.a. behandle følgende teoretiske temaer:

– Supervision afgrænsning i forhold til andre lignende faglige aktiviteter
– Den faglig supervisors roller og aktiviteter
– Autoritative og faciliterende forholdemåder og interventionsformer
– Supervision som en personlig og faglig udvikling: afgrænsningsforhold
– Terapi kontra supervision
– Kontraktforhold i faglig supervision
– Supervision som led i en uddannelsesplan
– Supervision som vedligeholdelse af terapeutisk kompetence
– Ansvarsforhold i faglig supervision
– Kontrolaspektet i faglig supervision
– Etiske forhold
– Supervisionsmetoder og terapeutisk orientering
– Interventionsformer og forholdemåder i terapi og supervision
– Nødvendigheden af ækvivalens i teori og metode
– Supervision af andre terapeutiske retninger
– Punktsupervision kontra udviklings- og uddannelsessupervision
– Terapeutisk baseret supervision kontra teoretiske modeller
– Faglig supervision som et fasespecifikt forløb
– Udviklingsmodeller
– Supervisionsforholdets faser og supervisandreaktioner og forholdemåder
– Supervisandniveau og supervisandudvikling
– Supervisorniveau og -kompetence
– Fremlæggelser i faglig supervision
– Præsentation og fokus i supervision af klientarbejde
– Forskelle og ligheder
– Supervisionsforholdet som modellæring for terapi
– Psykodynamisk orienteret supervision
– Rammens betydning i terapi og supervision
– Håndteringen af dynamiske forhold
– Støttende og indsigtsorienterede interventioner i supervision
– Betydningen af de ubevidste processer i supervisionen
– Overføring og modoverføring i supervision
– Selvsupervision og den indre supervisor
– Formidling af etiske forhold i supervision
– Faglig supervision i grupper
– M.m.

Fordeling af teori og praksis
Kurset omfatter 25 timers supervisionsteori og 25 timers supervision af supervision.

Det forventes, at deltagerne kan fremlægge længerevarende supervisionsforløb, der repræsenterer en varetagelse af et fagligt udviklingsforløb.

Skriftlig opgave
Deltagerne skal som afslutning på kurset udarbejde en skriftlig opgave, som skal godkendes af underviseren.

Underviser
Klinisk psykolog, cand.psych. Ken Vagn Hansen, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi.